Miksi DynaHEALTH?

Krooniset sairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä hälyttävässä määrin sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. On välttämätöntä kehittää strategioita, joilla voidaan edistää ja parantaa terveyttä ja hyvinvointia myöhemmissä elämänvaiheissa. Strategioiden tulee sekä edistää ihmisten elämänlaatua että rajoittaa terveydenhuollon menojen kasvua. DynaHEALTH tuottaa tietoa näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Tavoitteemme

Vastaten yhä yksilöllisemmän terveydenhoidon tarpeeseen, projektimme tavoitteena on kehittää dynaaminen elinkaarimalli kuvaamaan ja ennustamaan  sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden ja psykososiaalisen stressin yhteisvaikutuksia terveyteen ja työkykyyn henkilöiden ikääntyessä.

DynaHEALTH projekti hyödyntää 1.5 miljoonan eurooppalaisen henkilön terveydellisiä ja sosioekonomisia tietoja osana käynnissä olevia pitkittäistutkimuksia.  Tietoa tarvitaan EU:n suuriin haasteisiin väestön ikääntyessä sekä lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen lisääntyessä.

Tutkimustulosten parhaaseen yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen pyritään uuden tiedon tuottamisella, tulosten laajalla levittämisellä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavilla sovelluksilla seuraaviin tavoitteisiin:

  • Parantamaan EU:n kansalaisten terveyttä ja kognitiivista toimintakykyä ikääntyessä;
  • Luomaan uusia teknologioita sairauksien ehkäisyyn ja kliinisiin interventioihin;
  • Kehittämään näyttöön perustuvia suosituksia strategisiksi toimenpideohjelmiksi, joilla edistetään tervettä ja aktiivista ikääntymistä.

Mitä teemme?

DynaHEALTHin innovatiivinen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöverkosto hyödyntää uudella tavalla yhdistellen kuudesta eri Euroopan maasta kerättyjä kansallisia syntymäkohortti-, väestö- ja rekistereihin perustuvia aineistoja sekä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tuottaen myös uusia mallintamisia.

Tieteelliset tutkimuskysymykset liittyvät seuraaviin alueisiin:

  • Perimää muovaavien (epigeneettisten) tekijöiden rooli ennenaikaiseen ikääntymiseen;
  • Aivojen anatomiaan ja neurokognitiiviseen toimintaan liittyvien tekijöiden yhteys liikalihavuuteen ja kasvuun lapsuudessa sekä vaikutukset aikuisiän terveyteen ja ikääntymiseen;
  • Aineenvaihdunnallisten vasteiden välittyminen erilaisten molekulaaristen profiilien kautta;
  • Stressiin liittyvien aineenvaihdunnallisten vasteiden säätely ja vaikutukset sokeriaineenvaihduntaan ja edelleen sosiaaliseen toimintakykyyn.